Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő:

Adatkezelő neve: Kelemen-Makai Edit
Székhely címe: 2360 Gyál, Ady Endre utca 40.
Adószám: 56489662-1-33
Nyilvántartási száma:

Elérhetősége:

Telefon: +36 30 780 08 29

E-mail:  egyedikreativmuhely@gmail.com

(a továbbiakban: „Adatkezelő”).

Az Adatkezelő a szolgáltatásával kapcsolatosan, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, és ezeknek a keretében az oldalt felkereső felhasználók (a továbbiakban „Felhasználók”) személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

Webhely azonosítása:

A https://egyedikreativmuhely.hu internetes címen elérhető webhely, és az azon elérhető weboldalak és aloldalak. Ide tartozik az itt üzemeltetett webáruház is.

Az adatkezelési tájékoztató hatálya:

A fenti internetes címen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása Magyarországra és más uniós országokra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó, figyelembe véve az ide kapcsolódó nemzetközi jogszabályokat, különösen az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (továbbiakban GDPR).

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása.

A hozzájárulást Felhasználó az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

Adatkezelés a Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően

A Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat a Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján kezelheti Adatkezelő.

Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor, akkor a Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az alábbi esetekben:
– az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
– az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
– az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
– az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha a Felhasználó gyermek.

A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő minden esetben – kötelező jelleggel – elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során Adatkezelő azonosítja a jogos érdekét, valamint az érintett Felhasználó súlyozás ellenpontját képező érdekét és a tervezett adatkezeléssel érintett alapjogát. Végül a súlyozás elvégzése alapján Adatkezelő megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

Az érdekmérlegelési teszt eredményéről Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót olyan módon, hogy a tájékoztatás alapján Felhasználó egyértelműen meg tudja állapítani, mely jogos érdek alapján, és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy az Adatkezelő a beleegyezése nélkül kezelje személyes adatát.

Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során Adatkezelő az Európai Unió Tanácsa Adatvédelmi Munkacsoportjának erre vonatkozóan irányadó megállapításokat tartalmazó 6/2014. számú Véleményében meghatározottak szerint jár el. A Vélemény a következő linken olvasható:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm#h2-2

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Információtechnológiai szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés:

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő a webhely megfelelő és biztonságos üzemeltetése végett az oldalon sütiket használ. Ezen adatkezelésekkel biztosítja a webhely megfelelő és felhasználóbarát működését, valamint az anonim statisztikai adatokkal a webhely folyamatos fejlesztését a jobbá tétel szempontjából.

Az adatkezelés jogalapja: a webhely üzemeltetése esetében a jogos érdek, a látogatáselemzés és marketing tevékenység végett gyűjtött adatok kapcsán az előzetes hozzájárulás. A Felhasználó a webhely betöltésekor az oldal alján egy tájékoztató ablakban kap tájékoztatást, az ott található Adatvédelmi beállítások hivatkozásra kattintva tudja beállítani mihez járul hozzá. Az előzetes hozzájárulást a jelölő megfelelő pozícióba történő állításával tudja eszközölni.

Kezelt adatok köre: a webhely során megnyitott és meglátogatott oldalak, azok látogatásának gyakorisága, a Felhasználó által használt eszköz IP címe, a Felhasználó földrajzi helyének hozzávetőleges megállapítása (maximum település), Felhasználó által használt internetböngésző típusa, Felhasználó által használt internetezésre alkalmas eszköz típusa.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama változó, vannak olyan sütik amelyek csak az adott munkamenetre szólnak, míg vannak olyan adatok, amelyeket hosszabb időre tárol el, de maximum 2 év.

Adatok tárolásának módja: Az Adatkezelő az adatokat informatikai rendszerben, anonim módon tárolja. A sütiket nem az Adatkezelő tárolja, hanem a Felhasználó használt eszközökön tárolódnak el. A szolgáltató által használt szerveren csak naplófájlok tárolódnak, amelyek az oldal működtetéséhez, hibák detektálásához szükségesek.

Jelen webhelyen elérhető űrlapokon, és/vagy webhelyen közzétett e-mail címre érkező elektronikus levélen keresztül történő kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés:

Az adatkezelés célja: A webhelyen közzétett lehetőségek (üzenetküldő form, e-mail cím, telefonszám) segítségével a Felhasználók fel tudják venni a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó előzetes és önkéntes hozzájárulása. A Felhasználó a webhelyen található üzenetküldő űrlapok segítségével önkéntesen adja meg az adatait, az üzenetküldés előtt az adatkezelési nyilatkozat elolvasására felhívást talál, illetve csak az ott található jelölőnégyzet bejelölésével tudja az üzenetet elküldeni.

Kezelt adatok köre: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám. A Felhasználó által az üzenetben küldött esetleges plusz adatokat az Adatkezelő törli az informatikai rendszeréből, nem tárolja azokat.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a Felhasználó adatait csak a cél megvalósulásáig kezeli, így az érdeklődő üzenetek esetében a Felhasználói igények kielégítéséig. Ezt követően az Adatkezelő az adatokat haladéktalanul törli.

Adatok tárolásának módja: Az Adatkezelő az adatokat informatikai rendszerben tárolja a cél megvalósulásáig, majd ezeket törli.

Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés:

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által üzemeltetett webáruház szolgáltatásainak igénybevétele, személyes adatok, elérhetőségek kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó előzetes és önkéntes hozzájárulása. A Felhasználó a webhelyen található regisztrációs űrlap segítségével önkéntesen adja meg az adatait, a regisztráció előtt az adatkezelési nyilatkozat elolvasására felhívást talál, illetve csak az ott található jelölőnégyzet bejelölésével tud regisztrálni.

Kezelt adatok köre: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév, jelszó, szállítási cím, számlázási cím.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a regisztrált Felhasználók esetében a a Felhasználó által benyújtott törlésig tart, de legkésőbb 5 év. Az adatkezelés megszűnhet az Adatkezelő általi törlés esetén is. A Felhasználó által benyújtott törlési kérelmet a beérkezést követő 10 munkanapon belül végrehajtja a törlést az Adatkezelő.

Adatok tárolásának módja: Az Adatkezelő az adatokat informatikai rendszerben tárolja.

Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés:

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a megrendelés teljesítése, az ehhez és a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés, a megrendelt termékek és/vagy szolgáltatások biztosítása az azt megrendelő Felhasználónak.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó az adatkezelési nyilatkozat előtt található jelölőnégyzet bejelölésével kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette jelen adatkezelési tájékoztatót.

Kezelt adatok köre: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév, jelszó, szállítási cím, számlázási cím, megrendelt termékek/szolgáltatások, megrendelés vételárának összege, átvétel módja, fizetés módja, fizetés időpontja.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés esetében több időtartam különböztethető meg: a termék kiszállítása végett kezelt adatok (keresztnév, vezetéknév, szállítási cím, telefonszám) a teljesítés érdekében a szállítást végző felé kerülnek továbbítva, azzal a korlátozással, hogy csak a szállítás teljesítéséig és az ahhoz szükséges mértékben kezelheti őket.

A megrendeléssel kapcsolatos vásárlói garanciaigények, valamint a számlák és egyéb bizonylatok megőrzéséből adódó adatkezelés időtartamát a hatályos magyar jogszabályok írják elő.

Adatok tárolásának módja: Az Adatkezelő az adatokat informatikai rendszerben tárolja.

Hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelés:

Az adatkezelés célja: Hírlevél küldése a Felhasználó részére az Adatkezelő által elektronikus levél (e-mail) útján. Tartalmak: az Adatkezelő szolgáltatásairól, újdonságokról, hírekről, aktualitásokról szóló információk, továbbá marketing ajánlatok és reklámcélú tartalmak.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó előzetes és önkéntes hozzájárulása. A hírlevélre történő feliratkozás előtt a Felhasználó az adatkezelési nyilatkozat előtt található jelölőnégyzet bejelölésével kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette jelen adatkezelési tájékoztatót. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. A hírlevélre történő feliratkozás a többi, az Adatkezelő által biztosított szolgáltatásoktól független.

Kezelt adatok köre: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

Adatok tárolásának módja: Az Adatkezelő az adatokat informatikai rendszerben, más adattól elkülönítve tárolja.

Terméktesztelőnek történő jelentkezéssel összefüggő adatkezelés:

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a Felhasználóval az Adatkezelő által elektronikus levél (e-mail) útján.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó előzetes és önkéntes hozzájárulása. A kapcsolatfelvétel előtt a Felhasználó az adatkezelési nyilatkozat előtt található jelölőnégyzet bejelölésével kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette jelen adatkezelési tájékoztatót. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a kapcsolatfelvételhez.

Kezelt adatok köre: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (szóbeli vagy írásos), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

Adatok tárolásának módja: Az Adatkezelő az adatokat informatikai rendszerben, más adattól elkülönítve tárolja.

Az adatkezelések módja:

A Felhasználó személyes adataihoz a következők férnek hozzá, figyelembe véve azt a tényt, hogy a Felhasználó személyes adatait a különböző adatkezelési céloknak megfelelően külön vannak kezelve:

  • Adatkezelő munkatársai
  • Adatfeldolgozó munkatársai
  • Egyéb személyek a Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén
  • Hatóságok, ha törvényileg kötelezendően átadandó adatokról van szó

Adatfeldolgozás:

Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozó szolgáltatását:

Tárhelyszolgáltatás:

Forpsi BlazeArts Kft.

cégnév: BlazeArts Kft.
székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Pf: 28.
cégjegyzékszám: 03-09-109150
adószám: 12539833-2-03
közösségi adószám: HU12539833

Bankszámla adatok:

számlavezető bank neve: Unicredit Bank Hungary
bankszámlaszám: 10918001-00000416-26260018
nemzetközi bankszámlaszám: HU85 10918001-00000416-26260018
SWIFT kód (BIC): BACXHUHB

Célja: Informatikai adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozással kapcsolatosan érintett Felhasználók köre: a webhelyet felkereső Felhasználók

Az adatfeldolgozás célja, időtartama megfelel a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt egyes adatkezeléseknek.

Sütivel kapcsolatos adatfeldolgozás:

Google INC. Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US

Célja: az oldal látogatottságát mérő szolgáltatás biztosítása

Az adatfeldolgozással kapcsolatosan érintett Felhasználók köre: a webhelyet felkereső felhasználók

Az adatfeldolgozás célja, időtartama megfelel a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt egyes adatkezeléseknek.

Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás:

Célja: a „Hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelés” pontban megfogalmazottak szerint.

Termékek kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás:

FOXPOST Zrt.

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága Adószám: 25034644-2-10 Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9. Telephely: Magyarország, 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. Üzleti tevékenység helye: Magyarország Telefon: +36 1 999 0369 E-mail: info@foxpost.hu

Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu)

Célja: a „Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés” pontban megfogalmazottak szerint.

Jogorvoslat:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is
lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu